فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات واحد خمینی شهر (JSME)